برو به محتوای اصلی

صنم والی زاده
صنم والی زاده
۸۱۳
کارشناس ارشد جهانگردی

عاشق گشت و  گذار و سفر - عاشق کتاب - عاشق فیلم ترسناک