برو به محتوای اصلی

Davod metoli zaadeh
Davod metoli zaadeh
۷۰۰
Mosese sherkat hlynoosdktry hoosh msnooeyrbatykz

موسس شرکت هلینوس

دکتری هوش مصنوعی-رباتیکز

آیا از Davod metoli zaadeh سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از Davod metoli zaadeh بپرس!

رسیدیم به آخرش!