برو به محتوای اصلی

عمران
عمران

اسکلت فلزی بهتر است یا بتنی؟

به طور کلی در ساختمان اجرای اسکلت فلزی بهتر است یا بتنی؟

پرسیده شده در عمران-۳ جواب
رسیدیم به آخرش!