برو به محتوای اصلی

تعریف واریانس و کوواریانس چیست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

واریانس:

واریانس را «مقدار متوسط مربع اختلاف مقادیر از میانگین» تعریف می‌کنند. برای محاسبه واریانس باید ابتدا میانگین ساده اعداد را پیدا کنید. در ادامه برای هر عدد باید مقدار میانگین را از آن کم کرده و نتیجه بدست آمده را به توان دو برسانید و در واقع مربع اختلاف را بدست آورید. سپس باید میانگین مربع اختلافاتی که بدست آورده‌اید را محاسبه نمایید تا واریانس بدست آید. 

فرمول بدست آوردن واریانس
فرمول بدست آوردن واریانس

کوواریانس:

کوواریانس شاخصی برای تغییرات یک متغیر با متغیر دیگر است. کوواریانس مشابه واریانس است ولی در کوواریانس انحراف از میانگین را به طور همزمان برای دو متغیر X وY  محاسبه می‌کنیم. مقدار کوواریانس از میزان پراکندگی داده‌های هر متغیر از میانگین اثر می‌‏پذیرد. چنانکه دو متغیر تصادفی ناوابسته باشند، کواریانس آنها صفر خواهد بود. 

فرمول بدست آوردن کوواریانس
فرمول بدست آوردن کوواریانس
۴