برو به محتوای اصلی

تجربی یعنی آزمون، خطا. پس باید شروع کنید به یاد گرفتن سپس بر روی یک سایت آزمایشی آموخته‌های خود را اجرا و نتایج را بررسی کنید.

۵
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر مرتضی نجاری