برو به محتوای اصلی

بازی مافیا، چون ارتباط با دیگران و اعتماد به نفس و زیرکی رو تقویت میکنه.

تخته نرد، چون ریاضی و حساب رو قوی میکنه.

پاسور، چون ذهن‌خونی و مهارت‌های فریب تقویت میشه.

۹
شقایق نبی‌بخش
فکر میکنم کسی نباشه که از این بازی‌ها لذت نبره.
نمایش سوال