برو به محتوای اصلی

داود متولی زاده
داود متولی زاده
۷۰۰
موسس شرکت هلینوس-دکتری هوش مصنوعی-رباتیکز

موسس شرکت هلینوس

دکتری هوش مصنوعی-رباتیکز