برو به محتوای اصلی

مصطفی نظری
مصطفی نظری
متافیزیک و علوم ماورایی- پاراسایکولوژی

آموزش هیپنوتیزم (خلسه -مدی تیشن -ریلاکسیشن -ذن-هیپودرمانی-روان درمانی -خود هیپنوتیزم - دگر هیپنوتیزم ) 
تله پاتی(کنترل افکار دیگران) 
چاکرا ها (چاکراهای فرعی و اصلی-تنظیم چاکراها-دیدن و لمس چاکراها) 
جهان های موازی 
جهان های متافیزیکی 
کالبدهای متافیزیک  
فرشتگان (آشنایی با فرشته نگهبان و ارتباط با آن) 
روح (شناخت روح -خروج روح از بدن"فرافکنی"-دیدن روح) 
سایکوترونیک (آشنایی جنگ های فراروانی) 
سایکومتری(حرکت اجسام از راه دور-ذهن خوانی و فکر خوانی-آینده نگری) 
جاذبه و راز(آشنایی با قانون راز و بکار گیری آن) 
جادوی سیاه (قدرتهای بسیار عظیم متافیزیک با استفاده از موجودات ماورایی و ..... ) 
علوم غریبه (آموزش علوم غریبه - آشنایی با موجودات ماورایی-ارتباط با موجودات ماورایی-طلسمات –اوراد) 

جهت ثبت نام می توانید با ایمیل زیر تماس حاصل کنید: 
👇👇👇👇👇 

metaphysic16@gmail.com

آیا از مصطفی نظری سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از مصطفی نظری بپرس!

رسیدیم به آخرش!