برو به محتوای اصلی

مهدی درویشی
مهدی درویشی
دانشجوی مهندسی نرم افزار / طراح گرافیک / مدرس مهارت های توسعه فردی

مهدی درویشی هستم
یک چند پتانسیلیِ عاشق یادگیری.

شناخت بیشتر من:
Mahdidrv.ir