برو به محتوای اصلی
محمد امین معصومی ،

به احتمال بسیار واقعی ولی با تشبیه بسیار.

۳
نمایش سوال