برو به محتوای اصلی

این طور گفته می‌شود که رنگ سیاه صورت حاجی فیروز نمایانگر همه‌ی سیاهی‌ها و ناپاکی‌ها است. او که سالی یک روز می‌آید نوید زایش دوباره‌ی مادر طبیعت را می‌دهد و لباس سرخ او نیز سمبل همین تحول و دگرگونی بزرگ است و این بشارت را با شادی و رقص و پایکوبی به ما می‌رساند.

۷
نمایش سوال