برو به محتوای اصلی
رضا هاشمی
مهندس ارشد معماری کامپیوتر

کار با استارتاپ‌ها معمولا پولش بیشتر است. هم کوتاه مدت و هم بلند مدت. چون استارتاپ‌ها مخصوصا وقتی سرمایه جذب کرده باشند باید بهترین آدم‌ها را جذب کنند و با نیروی محدود کار بزرگی را انجام دهند. اگر استارتاپی چنین نیست و آینده جذابی ترسیم نمیکند، باید با سایر گزینه‌ها به خوبی مقایسه کرد و آگاهانه تصمیم گرفت.

۹
نمایش سوال