برو به محتوای اصلی
رضا هاشمی ، مهندس ارشد معماری کامپیوتر

برای پاسخ من دو فرض مختلف میکنم:

۱) استارتاپ هنور در مراحل ابتدایی است و تعداد کارمندان محدود و از نظر شرکتی کوچک است:

در این حالت استارتاپ شرکتی فاقد ساختار سلسله مراتبی و سازمانی پیچیده است و بیشتر برای داشتن هویتی حقوقی اقدام به ثبت شرکت کرده است و مدیر عامل از نظر حقوقی صاحب امضا و از نظر اجرایی نماینده گروه موسسین در مذاکرات رسمی شرکت و مجری تعهدات است و از نظر استارتاپی بیشتر مدیر محصول است ولیکن به طور همزمان چندین نقش دارد. (‌فنی و کسب و کار و غیره)  

۲)استارتاپ مراحل اولیه را پشت سر گذاشته و به  بلوغ رسیده و در جستجوی رشد همه جانبه و تحقق آرمانها است:

در این حالت  هیات مدیره  که عموما متشکل از موسسین و نمایندگان سرمایه گذاران جسورانه است تعیین میکند که مدیر عامل چکار کند. مدیر عامل  برای رسیدن به خواسته‌های مختلف بایستی برنامه ریزی دقیق و زمان سنجی مناسب داشته باشد. نفر اصلی در تصمیم گیری‌های مختلف اجرایی شرکت است و مدیر محصول و مدیر تیم فنی و مدیر بازاریابی و کسب و کار به وی گزارش میدهند.

۹
شقایق نبی‌بخش
ممنون جناب هاشمی از پاسخ کاملتون.
نمایش سوال