برو به محتوای اصلی

فضاهای کاری مشترک فعلی فعال در تهران:

۱. فضای کاری مشترک زاویه۱۶۳ واقع در کارخانه نوآوری

۲. فینوا۲۳۲ واقع در مرکز رشد دانشگاه امیرکبیر

۳. تیوان۸۵ در پژوهشکده انرژی دانشگاه شریف

۴. سریر۹۵ واقع در طرشت

فضاهای کاری مشترک فعال در اصفهان:

۱. آبی سفید۸۴

۱۶
نمایش سوال