برو به محتوای اصلی

فضاهای کاری مشترک فعلی فعال در تهران:

۱. فضای کاری مشترک زاویه۱۸۳ واقع در کارخانه نوآوری

۲. فینوا۲۷۲ واقع در مرکز رشد دانشگاه امیرکبیر

۳. تیوان۸۹ در پژوهشکده انرژی دانشگاه شریف

۴. سریر۱۰۳ واقع در طرشت

فضاهای کاری مشترک فعال در اصفهان:

۱. آبی سفید۹۸

۱۶
نمایش سوال