برو به محتوای اصلی

پولدار شدن مفهومی نداره تا لمس نشه. وقتی به سطحی بیشتر از  پولدار شدن بررسی میفهمی که پولدار بودن نقشه راه داره، کسایی که توی فکر پولدار شدن هستن باید از این نقشه راه برن، و بعد از این هست که هرکسی برای خودش یک نقشه و مفهوم میسازه. مثلاً خود من باید اندازه به وجود آوردن ایده‌هام و دنیا رو به جایی بهتر، برای زندگی کردن بکنم، پول داشته باشم.  

۴
نمایش سوال