برو به محتوای اصلی

یک محصولی ایجاد کردم و با خودم فکر میکردم که خیلی مخاطب خواهد داشت‌، دلیل اون هم این بود از هر کسی میپرسیدم اینطور سیستمی طراحی بشه ازش استفاده میکنید؟ همه جواب بله میدادند ولی بعدها متوجه شدم که مشکل از نوع پرسش سوال‌هایم بوده. این را بعد از خواندن کتاب تست مامان فهمیدم.

۱۲
شقایق نبی‌بخش
این کتاب در این زمینه به خیلی‌ها کمک کرده.
نمایش سوال